Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    cuộn dây lõi mạt sắt (lõi ép)