Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    lõi bột ép

    * Các từ tương tự:
    dust core coil