Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ bịp, kẻ lừa bịp

    * Các từ tương tự:
    dupery