Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duologue /'dju:əlɒg/  /'du:əlɒg/

  • Danh từ
    cuộc đối thoại