Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dumpiness /'dʌmpinis/  

  • Danh từ
    sự béo lùn