Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác dumper truck)
    xe có thùng lật (chở đá, vật liệu xây dựng…)