Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dump-car /'dʌmpkɑ:/  

  • Danh từ
    xe lật (đổ rác...)