Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (từ Mỹ)(như dumper)
    xe có thùng lật (chở đá, vật liệu xây dựng…)