Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dumb waiter /,dʌm'weitə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ lazy Susan) bàn xoay (để dọn thức ăn)
    thang máy chuyển thức ăn từ tầng này sang tầng khác (trong nhà hàng ăn)