Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dumb show /'dʌm∫əʊ/  

  • sự giao tiếp bằng điệu bộ (không dùng lời nói)