Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dumb piano /'dʌm'pjænou/  

  • Danh từ
    đàn pianô câm (để luyện ngón tay)