Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duenna /dju:'enə/  /du:'enə/

  • Danh từ
    bà hầu (đi kèm các cô gái trong các gia đình Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha)