Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thương nghiệp) khoản tiền cho vay