Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nuôi vịt
    Danh từ, (động vật học)
    chim lặn
    chim hét nước, chim xinclut