Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duck-shot /'dʌkʃɔt/  

  • Danh từ
    đạn bắn vịt trời