Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự), (từ lóng) sự đào ngũ