Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duck-legged /'dʌk'legd/  

  • Tính từ
    có chân ngắn (như chân vịt); đi lạch bạch (như vịt)