Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duck-hawk /'dʌkhɔ:k/  

  • Danh từ
    (động vật học) chim bồ cắt đồng lầy