Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duck-boards /'dʌkbɔ:dz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    ván lát (khi di chuyển trên mặt đất bùn lầy, trên mái nhà đã yếu…)