Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duck's meat /'dʌkwi:d/  

  • Danh từ
    (thực vật học) bèo tấm