Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duck's egg /'dʌkseg/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) vân trắng (crikê)-(ngôn ngữ nhà trường), lóng điểm không, "trứng"