Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dubitation /dju:bi'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự nghi ngờ, sự ngờ vực; sự hồ nghi, sự do dự, sự lưỡng lự