Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    (từ hiếm) hoài nghi; ngờ vực; lưỡng lự