Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đáng ngờ; khả nghi; không chắc chắn