Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dubiety /dju:'baiəti/  /du:'baiəti/

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    sự nghi ngờ, sự hồ nghi
    việc hồ nghi, điều hồ nghi