Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phong tước hiệp sĩ (bằng cách lấy gươm gõ nhẹ vào vai)
  sự phong tên cho; sự gán tên cho, sự đặt tên cho
  sự bôi mỡ (vào da thuộc); mỡ (để bôi vào da thuộc)
  sự sang sửa (ruồi giả làm mồi câu)
  Danh từ
  (điện ảnh) sự lồng tiếng, sự lồng nhạc