Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mỡ bôi da thuộc (cho da bóng và mếm)
  Động từ
  bôi mỡ vào (ủng)

  * Các từ tương tự:
  dubbing