Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • đất liền (phân biệt với biển)