Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hàng khô (gạo, ngô…)
    (từ Mỹ) hàng vải (đối lập với hàng tạp phẩm)