Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dry farming /,drai'fɑ:miη/  

  • Danh từ
    (nông nghiệp)
    hạn canh