Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dry battery /,drai'bætəri/  

  • bộ ắc-quy khô