Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drum majorette /drʌmmeidʒə'ret/  

  • (từ Mỹ)
    cô gái dẫn đầu đội trống diễu hành