Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái nắp trên có bản lề ở mặt bàn có thể hạ xuống để viết