Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drop-bomb /'drɔpbɔm/  

  • Danh từ
    quả bom