Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drop dead /drɒp'ded/  

  • chết bất thần
    (tiếng lóng) cút đi đừng có chõ miệng vào nữa