Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    mưa bụi; mưa phùn
    Danh từ
    mưa bụi; mưa phùn