Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drinking-water /'driηkiη,wɔ:tə[r]/  

  • Danh từ
    nước uống