Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drinking-horn /'driɳkiɳhɔ:n/  

  • Danh từ
    sừng để uống