Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drinking-fountain /'driηkiη,faʊntin/  

  • Danh từ
    vòi nước uống công cộng