Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drinking-bout /'driɳkiɳbaut/  

  • Danh từ
    chầu say bí tỉ