Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drink-offering /'driɳk,ɔfəriɳ/  

  • Danh từ
    sự rảy rượu, sự vấy rượu (trong lúc cúng tế)