Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thợ khoan
    máy khoan
    Danh từ
    (quân sự) người hướng dẫn tập luyện