Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drill-sergeant /'dril,sɑ:dʤənt/  

  • Danh từ
    (quân sự) hạ sĩ quan huấn luyện viên