Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drill-hall /'drilhɔ:l/  

  • Danh từ
    (quân sự) phòng tập