Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drill-ground /'drilgraund/  

  • Danh từ
    (quân sự) bài tập thao trường