Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drill-book /'drilbuk/  

  • Danh từ, (quân sự)
    điều lệ tập luyện
    lý thuyết quân sự