Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

driftage /'driftidʒ/  

  • Danh từ
    sự trôi giạt