Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drift-wood /'driftwʊd/  

  • Danh từ
    gỗ trôi giạt, củi rều