Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cát đo nước bồi lên động