Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drift-net /'driftnet/  

  • Danh từ
    lưới trôi